Fiscaal voordeel

De overheid vindt stoelmassage op de werkplek een goede zaak en stimuleert dit door onder bepaalde voorwaarden de stoelmassage voor bedrijven fiscaal aftrekbaar te maken.

Vrije verstrekking

Stoelmassage is een ‘vrije verstrekking’ (onbelaste vergoeding). Omdat het een vrije verstrekking is, hoeft er geen belasting over te worden betaald. Het zijn bedrijfskosten en dus is de BTW aftrekbaar.

Ook voor (semi-) overheid en instellingen zijn mogelijkheden om voor BTW teruggave of subsidie in aanmerking te komen.

Kijk op de site van de belastingdienst onder Arbovoorzieningen.

Voorwaarden aftrek

  • u hebt als werkgever een Arboplan
  • de stoelmassage maakt in redelijkheid deel uit van dit Arboplan
  • de stoelmassage vindt tijdens werktijd plaats
  • de werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd
  • er is geen sprake van een aanmerkelijke privébesparing voor de werknemer.

Als niet aan deze voorwaarden kan worden voldaan, behoren de kosten van de stoelmassage tot het loon in natura (eventueel verminderd met een werknemersbijdrage).
Geschreven op basis van het besluit van staatssecretaris Bos, “ARBO-verstrekkingen en stoelmassage, d.d. 21 december 2001, nr. CPP2001/1450M artikel 6”.

Een ARBO-plan is overigens meer dan het de werknemer alleen maar de gelegenheid bieden van stoelmassage. Voorop staan het door de werkgever zorgen voor een goede werkplek, het geven van goede voorlichting over de noodzaak van het voorkomen van beroepsziekten en het aan de werknemer bieden van voldoende rustmogelijkheden.
Uit een dergelijk plan kan logischerwijs voortvloeien dat bij bepaalde werknemers vanwege hun werk stoelmassage nodig, althans gewenst is. Ten opzichte van die werknemers heeft de werkgever vervolgens in feite een arbeidsrechtelijke verplichting tot het verstrekken van stoelmassage.”

Artikel 15 Wet op de Omzetbelasting 1968
Omdat de werkgever de stoelmasseur contracteert en betaalt, en dus afnemer is van deze prestaties, heeft de werkgever om die reden, op grond van artikel 15 van de Wet op de Omzetbelasting 1968, recht op aftrek van voorbelasting onder de genoemde condities.  De 21% BTW die geheven moet worden op de factuur van de stoelmassage (inclusief reiskosten) is geheel verrekenbaar met de voorbelasting die uw bedrijf of instelling zelf in rekening brengt (officieel besluit Ministerie van Financiën d.d. 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M).